Sidebar

چرا خاکریز مجازی؟

اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه می¬خواهید، خواهم گفت:
تحصیل، تهذیب و ورزش
.::رهبر معظم انقلاب::.

تحصیل

تحصیل کنید؛ یعنی نیروی خرد، فکر، مغز، علم در شما تقویت شود. از لحاظ علمی خودتان را تقویت کنید و پیش ببرید؛ برای اینکه شما میخواهید یک ستونی باشید که این بنای عظیم، این کاخ مدنیت و پیشرفت ملت ایران بر روی این ستونها بر سرِپا بایستد و بنا شود.

تهذیب

در کنار تحصیل، تهذیب باشد. دلهای شما جوانها نورانی است. اگر امروز شما خودتان را به کارهای نیک، خلق‌نیک، رفتارنیک وادار کنید و عادت بدهید، هویت انسانی شما همین‌جور شکل میگیرد و تا آخر عمر این دستاورد با شما خواهد ماند.

ورزش

ورزش هم یک کار لازم است. من به همه‌ی جوان‌ها، دخترها، پسرها، توصیه‌ی دائمی ام این است که ورزش بکنند.اگر بخواهید جسم را به قدرت، به زیبایى، به توانایى، به بروز قدرت¬ها و استعدادهاى گوناگون برسانید، باید ورزش کنید.